Nyheter

Uppdatering om Coronavirus Covid-19


Samhällets insatser har fokus på att skydda riskgrupper. Därför är du som arbetar i verksamheter där det finns riskgrupper särskilt viktig. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få en allvarlig sjukdom av coronavirus.

Skillnaden mellan Coronavirus och Covid-19

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som det nya viruset ger upphov till kallas Covid-19.

Om Covid-19

De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva. Framför allt är det vanligt med hosta och feber, men även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

En mindre grupp av alla smittade har drabbats av allvarliga sjukdom, till exempel lunginflammation, som har krävt vård på sjukhus. Det gäller främst äldre personer och äldre som redan har vissa kroniska sjukdomar. När det gäller andra vård- och omsorgstagare så finns det ännu inte tillräckligt med kunskap för att bedöma hur stor risk de har för att drabbas av sjukdom.

Viruset smittar när sjukdomen bryter ut och när man är sjuk. Smittan överförs främst när en sjuk person hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Man behöver vara nära den sjuka personen för att riskera att bli smittad. Så det är bra om du håller avstånd på minst en meter till den som hostar och nyser. Virus sprids också lätt genom att man tar i gemensamma ytor och handtag, så kallad kontaktsmitta. Därför är det viktigt att både friska och sjuka är noga med sin handhygien. Patient och brukare kan behöva hjälp och stöd med att genomföra handtvätt.

Hög ålder är den främsta riskfaktorn

Eftersom viruset är nytt vet vi inte tillräckligt om vilka grupper som har extra stor risk för att bli svårt sjuka av covid-19 eller i vilken utsträckning de blir det. En genomgång av tillgänglig information visar dock att hög ålder är den främsta riskfaktorn. Äldre är därmed en riskgrupp.

Personer med hög ålder som har underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är också något vanligare bland de svåra fallen.

Personer med astma, allergi eller njursjukdom nämns inte som riskgrupper i studierna, men det är oklart i vilken utsträckning dessa grupper har studerats och därmed är det svårt att helt utesluta att de inte har ökad risk.

Personer som har en ökad risk för infektioner bör rådgöra med sin behandlande läkare om sin behandling och risker kopplad till covid-19.

Du är viktig på jobbet när du är frisk

Du som personal har en viktig roll i att ge vård och omsorg till brukare och patienter. Du kan arbeta om du inte har några symtom.

Stanna hemma när du är sjuk

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma från jobbet om du har symptom som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel- och ledvärk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Då undviker du att smitta vård- och omsorgstagare och arbetskamrater.

Regler om handhygien

All personal som vistas i vård- eller omsorgsmiljö behöver arbeta på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Basala hygienrutiner gäller för all personal inom vård och omsorg. De utgör en viktig grund för att skydda både dig själv och andra.

Myndigheterna rekommenderar alla som är sjuka att stanna hemma för att minska smittspridningen i samhället. Samhällsinformationen om coronaviruset uppdateras kontinuerligt.

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

OBS! Viktigt att ta kontakt och informera arbetsgivaren om planer finns på att resa!

Är du som personal på väg att göra en resa behöver du ta kontakt med arbetsgivaren. Det finns risk för att du inte får komma tillbaka till arbetsplatsen direkt efter hemresan, oavsett resmål. Om du ändå väljer att resa finns risk för att du bidrar till att öka smittspridning i samhället.

Detta är särskilt viktigt för de arbetsplatser där medarbetare har kontaktyrken.

En annan risk är att om möjlighet inte finns att arbeta på distans efter hemkomst, och ingen annan lösning hittas, kan frågan om att vara i karantän utan lön bli aktuell.

Senaste informationen

Samlad information från myndigheter på: Krisinformation.se

Aktuell information om Covid-19 hos: Folkhälsomyndigheten

Information på andra språk än svenska: Folkhälsomyndigheten

Information på lättläst svenska och teckenspråk: Myndigheten för delaktighet, MFD

Information om MSB:s arbete med anledning av coronaviruset: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Källa: Informationen är hämtad från Socialstyrelsens hemsida: socialstyrelsen.se/coronavirus-covid19/

Handlingsplan i samband med Corona, Covid-19

Bakgrund: Just nu är det många som rapporterar om det nya coronaviruset. Vill du veta mer om sjukdomen, smittspridning och ta del av allmänna råd kan du vända dig till Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se, och Region Stockholm, www.sll.se.

Har du allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa 113 13. Har du anledning att misstänka att du har drabbats av coronaviruset ska du ringa 1177 (eller för andra vårdrelaterade frågor).

Hög risk för smittspridning

Sedan den 10 mars bedömer Folkhälsomyndigheten att det finns en mycket hög risk för att Corona-viruset, Covid-19, ska spridas i samhället.

Beredskap

Vid extraordinär händelse som denna ställer vår organisation om till ett s.k. ”stabsläge” och vi tjänstemän har ständig beredskap utöver att vi har jour och som vanligt är kontaktbara dygnet runt. 

Grunden är att vi som alltid följer för var tillfälle rådande lag och förordning och fortsätter bedriva assistans samt bemannar alla pass med ordinarie personal (i första hand). Om det på grund av hög sjukfrånvaro inte skulle fungera, tar vi kontakt med aktuell brukare och arbetsför personal, där vi tillsammans kommer fram till en lösning.

Vi följer hela tiden den information och de riktlinjer som utges av Folkhälsomyndigheten samt 1177 (det kan t.ex. gälla basal hygien) för att undvika smitta. Blir någon av assistenterna sjuk ska de stanna hemma och om misstanke finns att man har smittats med Corona ska man ta kontakt med 1177 som därefter ger aktuella instruktioner.

Vi har kontinuerlig kontakt med vår egen Företagshälsovård som har smittskyddsläkare och annan vårdpersonal på plats för rådgivning. Företagshälsovården arbetar på högtryck för att ställa om till att kunna ge digital vård fullt ut.

Om Sverige sätts i karantän så fortsätter vi att bedriva assistans samt följa gällande regler och lagar. Om vi på grund av detta på något sätt skulle förhindras utföra vårt assistansuppdrag, vilar det yttersta ansvaret på varje kommun att ombesörja omsorgsbehovet för sina kommuninnevånare. Detta gäller vid alla extraordinära situationer där vi av någon anledning förhindras bedriva assistans så som uppdraget säger. Vi kommer i händelse av sådan situation självklart samarbeta med aktuell kommun.

Assistenterna tar sig som vanligt till sitt arbete med de medel som vid var tid står till hands (gärna egen bil eller annars kollektivtrafik). Om någon förändring sker som påverkar de kommunala färdmedlen eller om sådana resor avrådes av Folkhälsomyndigheten, kommer vi att ta ett nytt beslut och i så fall säkra upp detta. Vi står i beredskap att hjälpa till om så behövs.

Du som är brukare

Var förberedd på att många assistenter kan vara sjuka. Regeringen har bestämt att karensavdraget ska tas bort och Folkhälsomyndigheten har sagt att den som är förkyld ska vara hemma.

I nuläget kan det vara bra att skriva timavtal med personer i ditt nätverk, det kan vara familj eller vänner och bekanta. De kan behöva hoppa in om dina ordinarie assistenter är sjuka. Speciellt viktigt är att vara ute i god tid om det gäller barn med assistans, då det behövs ett utdrag ur belastningsregistret innan ny assistent kan anställas. Hör av dig till oss så hjälper vi till med detta!

Assistenternas schema kan ändras med kort varsel. Vi försöker självklart ha en dialog med dina assistenter för att hitta en bra lösning. Enligt kollektivavtalet kan vi frångå varselreglerna för schemaändringar, men ta gärna kontakt med din uppdragschef om du har frågor om det. Vi kommer i möjligaste mån att bemanna med dina ordinarie assistenter i första hand.

Om den vanliga övertiden, 50 timmar per kalendermånad och assistent, inte räcker till, finns en möjlighet till nödfallsövertid. Om vi behöver använda nödfallsövertiden, behöver vi först ha en dialog med Kommunal, varför det är extra viktigt att vi får veta det så snart som möjligt.

Om du själv har symtom på Corona-viruset rekommenderar vi dig att kontakta 1177 Vårdguiden och följa deras instruktioner.

Om du har en konstaterad Corona-smitta kan inte våra assistenter jobba hos dig eftersom vi inte kan garantera våra assistenters hälsa samt att det riskerar att sprida smittan vidare. I det läget är det sjukvårdens eller kommunens ansvar att träda in. Om dina assistenter också har konstaterad Corona-smitta kan de arbeta om smittan inte har påverkat deras arbetsförmåga.

Vi bevakar kontinuerligt situationen och har kontakt med vår Företagshälsovård där smittskyddsläkare finns på plats för rådgivning. Vi kommer att hålla er fortsatt informerade.

Vi nås dygnet runt på 08-442 34 57, Obs! Efter kontorstid är linjen dedikerad till akuta ärenden, var vänlig och respektera det, speciellt i rådande situation.

Du som är personlig assistent

  • Tvätta händerna ofta för att undvika smittspridning
  • Var extra noggrann med städningen, torka av ytor med ytdesinfektion
  • Följ informationen på Folkhälsomyndighetetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se
  • Sjukskriv dig om är sjuk eller har förkylningssymptom
  • Kontakta 1177 om du tror att du blivit smittad

Corona: Undvik smittspridning!

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, minst 20 sekunder. Tvätta händerna direkt när du kommer hem eller till din arbetsplats. Använd handsprit, speciellt om du inte har tillgång till tvål och vatten.

Nedan följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten:

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta:

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Personlig assistent Järfälla

Omnia söker nu personlig assistent till kvinna i Järfälla. Tillsvidare, 80% eller mer. Vi söker även dig som vill jobba extra. Vi rekryterar omgående så hör av dig snarast till Brittis, 08-442 34 57 eller skicka in CV och personligt brev till arbeta@omniaassistans.se

Om dig

Jag söker dig som är en kvinna, gärna över 25 år, med ett genuint intresse för assistansyrket. Du ska vara positiv, social och aktiv, det är viktiga egenskaper. Det är också viktigt att du är initiativtagande och lyhörd då jag saknar förmågan att själv utföra många praktiska moment i vardagen. I tjänsten ingår manuella förflyttningar så god fysik, starka armar och rygg, är ett krav. En stor hobby är blommor och växter, så gröna fingrar är ett plus. Jag ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom yrket som personlig assistent eller inom omvårdnad. Men det är personkemin som är viktigast. Det är viktigt att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift. Talar du grekiska är det ett plus. Då jag är doftkänslig så bör du inte använda starka parfymer eller sköljmedel som luktar starkt. Du får inte vara rädd för hundar.

Din profil

Kompetenser: Allmän omvårdnadserfarenhet är meriterande
Språk: Svenska är ett krav
Arbetslivserfarenhet: Har du arbetat som personlig assistent är det meriterande

Dina arbetsuppgifter

Jag är en glad medelålderskvinna med MS som söker ny personlig assistent. På grund av min sjukdom är jag rullstolsburen. Jag behöver hjälp med allt i min vardag såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, allt hushållsarbete, utevistelser och resor. Då jag har en liten hund som är mitt allt ingår det även dagliga promenader så hund vana ses som en fördel.

Övrigt

Timlön och övriga ersättningar enligt KFO-Kommunal, kollektivavtal.

Om anställningsvillkoren

Du kommer arbeta dag, kväll/natt (inkl. sovande jour) samt helg enligt rullande schema, ca 3 pass/vecka med möjlighet till mer.

Arbetsplats

Järfälla

OM OSS

Omnia Assistans är det lilla, personliga assistansbolaget som sätter dig som brukare i fokus. Vi brinner för att utföra personlig assistans som är trygg och håller hög kvalitet. Av erfarenhet vet vi hur viktigt det är med låg personalomsättning och trivsel på arbetet. Vi vet att arbetet som personlig assistent är ett mycket viktigt uppdrag, att det gör skillnad. Vi vill att alla ska känna sig delaktiga i sitt arbete och känna yrkesstolthet.

www.omniaassistans.se

Kontaktinformation

Britt-Marie Sundberg, Uppdragschef
brittis.sundberg@omniaassistans.se
Tel 08-442 34 57

Rekrytering sker löpande så vänta inte med ansökan. Skicka ditt CV och ett personlig brev till:

arbeta@omniaassistans.se

Ange referensnummer: 1033

Tack alla ni som kom på vår rekryteringsdag!

Det blev en lyckad dag, terminens första rekryteringsaktivitet i form av ett ”Öppet hus”. Många duktiga framtida medarbetare dök upp laddade med positiv energi, CV och personligt brev. Därefter följde intervju med våra uppdragschefer. För att upprätthålla energinivån bjöd vi alla besökare på fika och frukt. Tusen tack för visat intresse!

Personlig assistent Älta

Om dig

Vi söker dig som är lyhörd, positiv, noggrann och har humor. Du är rökfri och har inga problem med att jobba helger, kvällar och nätter. Du är flexibel och har lätt att samarbeta med andra. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom yrket som personlig assistent eller omvårdnad. Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och ser allas rätt till ett gott liv som en självklarhet. I arbetet ingår att hjälpa kunden med förflyttningar, så god fysisk förmåga är önskvärd. Lyft- och andra hjälpmedel finns. Tidigare erfarenhet av ALS och andningshjälpmedel t.ex. andningsmask, och hostmaskin är en merit.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med en rullstolsburen kvinna som har fått diagnosen ALS. Kvinnan är bosatt i underbart vackra Älta och behöver hjälp med all daglig livsföring så som personlig hygien, förflyttningar, på- och avklädning, träning samt bassängträning 1 gång/vecka. Dubbelbemanning dygnet runt. Du kommer att få adekvat introduktion och utbildning.

Vill du ingå i ett härligt team och göra livet enklare för en annan människa, så skicka din ansökan till oss. Rekrytering sker löpande så tveka inte att söka redan idag. Skicka in CV och personligt brev till arbeta@omniaassistans.se och ange referens nr 2025.
Välkommen med din ansökan.

Om oss

Omnia Personlig Assistans är ett litet personligt assistansbolag med välmående fokus. Vi brinner för att ge en assistans som är trygg och håller hög kvalitet. Av erfarenhet vet vi hur viktigt det är med låg personalomsättning och trivsel på arbetet. Vi vet att arbetet som personlig assistent är ett mycket viktigt uppdrag, att det gör skillnad. Vi vill att alla ska känna sig delaktiga i sitt arbete och känna yrkesstolthet. Vi har kollektivavtal med KFO/Kommunal samt friskvård.

apple tree growing in the shape of heart

Nytt år – nya utmaningar! Nytt arbete? Öppet Hus 21/1 och 22/1!

Vi söker dig som är positiv, och har fingertoppskänsla. Du ska kunna ta egna initiativ och samtidigt vara lyhörd. Du skall både kunna samarbeta och arbeta självständigt. Du bör vara fysiskt stark då det på vissa arbetsplatser innebär tunga lyft. Att du har erfarenhet och kunskap om diverse hjälpmedel som t.ex. lift och rullstol är ett stort plus. Det är också viktigt att du behärskar svenska språket i tal och skrift. Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent är ett plus men inte ett krav.

Dina arbetsuppgifter

Omnia Personlig Assistans är ett assistansbolag som bedriver personlig assistans för personer med funktionsvariation runt om i Sverige. Vi söker nu personliga assistenter till olika arbetsplatser runt om i Stockholm och bjuder därför in till öppet hus i våra lokaler i Nacka Strand.

Vi har dropp in måndag 21/1 mellan kl 16.00-19.00 samt tisdag 22/1 mellan kl 10-13. Vi bjuder på fika!

Välkommen till Vikdalsgränd 10B, 131 52 Nacka Strand. Anmäl dig genom att skicka CV + PB till arbeta@omniaassistans.se och skriv vilken dag du vill komma.

Övrigt

Anställningsvillkor: Vi söker heltids-/deltidstjänster timanställda för omedelbar anställning samt sommarvikarier till sommaren 2019. Vi erbjuder arbete dagtid, kvällstid samt natt (sovande jour).

Om oss

Vi har arbetsplatser i hela Sverige men nu söker vi till brukare i Södertälje och Stockholmsområdet i första hand. Ring 08-442 34 57 eller maila arbeta@omniaassistans.se om du vill komma på Öppet Hus. Ser fram emot att träffas. VÄLKOMMEN!

 

Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Julen står förr dörren med allt vad det innebär. Vi vill önska alla våra kunder, medarbetare och samarbetspartners en riktigt härlig och avstressad jul- och nyårshelg! Må väl så ses vi på nytt i januari!

Omnia stödjer Musikhjälpen 2018

En miljard människor i världen lever med funktionsnedsättning! Hjälp oss att stödja Musikhjälpen: Alla har rätt att funka olika. Alla som bidrar till Omnias bössa får en julklapp!

Länk till insamlingsbössan hittar du här.

Julklappen hämtas hos oss på Vikdalsgränd 10b i Nacka senast den 20 december 2018.

Om Musikhjälpen

Musikhjälpen är ett insamlingsevent som lyfter en undanskymd mänsklig katastrof. Tre programledare bor i en glasbur och sänder radio och tv dygnet runt i sammanlagt 144 timmar. Under tiden får de besök av artister och personer som engagerar sig i kampen. Insamlingen bygger bland annat på publikens låtönskningar som också utgör all musik som spelas i programmet.

Förra året samlade Musikhjälpen in över 74 miljoner kronor under temat ”Barn är inte till salu”. Totalt startade 586 000 engagemang och insamlingen leddes av Farah Abadi, Kalle Zackari Wahlström och Molly Sandén. Vilka som leder Musikhjälpen 2018 presenteras i november.

Musikhjälpen är ett samarbete mellan P3 Sveriges Radio, Sveriges Television och Radiohjälpen. Musikhjälpen direktsänds i sin helhet i P3 och SVT Play. Stora delar sänds också i SVT2.

Musikhjälpen 2017
Publik 
Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio