KvalitetsarbeteOmnia Assistans har utarbetat ett eget ledningssystem som är specialanpassat för vår bransch och som i detalj beskriver verksamhetens arbete, rutiner och dokument.

Ledningssystemet används för att:

  • systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
  • planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten

Verktyg för att uppnå kvalitet

Med hjälp av våra processer och rutiner samt ständiga förbättringar uppnår verksamheten kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet består av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.

Vad menas med kvalitet?

Föreskrifterna och de allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Som en del i vårt ständiga förbättringsarbete vill vi gärna få in synpunkter på vårt arbete. På så sätt kan vi ta till oss nya idéer och konstruktiv kritik. Allting kan alltid bli bättre!